បងប្អូនក្រុមវាលទី២០ (ខណ្ឌកំបូល) បន្តប្រមូលទិន្នន័យបញ្ចប់គ្រប់ភូមិ ក្នុងឃុំនិទាន និងបន្តចុះពិនិត្យគុណភាពQC ចំនួន ៩ ភូមិ នៃឃុំនិទាន

បងប្អូនក្រុមវាលទី២០ (ខណ្ឌកំបូល) បន្តប្រមូលទិន្នន័យបញ្ចប់គ្រប់ភូមិ ក្នុងឃុំនិទាន និងបន្តចុះពិនិត្យគុណភាពQC ចំនួន ៩ ភូមិ នៃឃុំនិទាន ស្រុកបសេដ្ឋ ខេត្តកំពង់ស្ពឺ,។

ភ្នំពេញ ÷ ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤ #រដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ #មន្ទីររៀបចំដែនដី_នគរូបនីយកម្ម_សំណង់_និង_សុរិយោដី #ភូមិបាលក្រុង_ស្រុក_ខណ្ឌ

#ការងារចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ #ការកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យ #ការវាស់វែង_និង_កសាងប្លង់សុរិយោដី #ការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនូវប្លង់សុរិយោដី_បញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដី #វិនិច្ឆ័យ_និង_សម្រេចទៅលើប្លង់សុរិយោដីនិងបញ្ជីឈ្មោះម្ចាស់ដី #ការចែកបណ្ណ

#កអក #ចុះបញ្ជីដីធ្លីបញ្ចប់#សេវាគាប់ចិត្ត#បរិយាកាសគ្មានវិវាទ#ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់#MLMUPC