តើលោក ឡឹង សិខា មេព្រៃក្រុងសៀមរាបមានការពាក់ព័ន្ធ ជាមួយសិប្បកម្មឈើដែរឬទេបានជាមិនចុះមកពិនិត្យ

តើលោក ឡឹង សិខា មេព្រៃក្រុងសៀមរាបមានការពាក់ព័ន្ធ

ជាមួយសិប្បកម្មឈើដែរឬទេបានជាមិនចុះមកពិនិត្យ

សៀមរាប ÷ សិប្បកម្មកែច្នៃឈើមួយកន្លែងដែលគេសង្ស័យ

ថាគ្មានច្បាប់ហើយគេក៏លួចខ្សឹបប្រាប់ថាលោក ឡឹង សុខា

មេព្រៃក្រុងសៀមរាបជានាក់នៅពីក្រោយខ្នងសិប្បកម្មកែច្នៃ

ឈើនេះផងដែរ ។

 

ការលួចខ្សឹបប្រាប់ចោតប្រកាន់ទៅលើលោក ឡឹង សុខា មេ

ព្រៃក្រុងសៀមរាប ថាជានាក់នៅពីក្រោយខ្នងសិប្បកម្មឈើ

ខាងលើនេះ អង្គភាពសារព័ត៌ជាច្រើនបានចុះទៅដល់ទីតាំង

សិប្បកម្ម ក៏ទំនាក់ទំនងទៅលោក ឡឹង សុខា តាមលេខ

ទូរស័ព្ទរបស់លោក 012 644442 និង 088 621 4444

លោកថានិងចុះមកពិនិត្យមើល តែរយៈពេលជាច្រើនម៉ោងលោក ឡឹង សុខា មិនមកទេ ហើយអង្គភាពសារព័ត៌មានជា

ច្រើនស្ថាប័ន បានទំនាក់ទំនងទៅលោក ឡឹង សុខា មេព្រៃ

ក្រុងសៀមរាប តាមលេខទូរស័ព្ទរបស់លោក 012 644442

និង 088 621 4444 ជាច្រើនដងទៀត តែលោក ឡឹងសុខា មិនលើកទូរសព្ទ ហើយក៏មិនមកពិនិត្យមើលសិប្បកម្មខាងលើនេះដែរ។

លោក ម៉ុង ប៊ុនលីម នាយខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើខេត្តសៀមរាបបានប្រាប់សារព័ត៌មានតាមទូរសព្ទយ៉ាងខ្លីថា គ្មានសិប្បកម្មម៉ាស៊ីនរ៉ៃ ឯណាទេបានហើយ

ខ្ញុំជាប់ប្រជុំ ។